Skip header navigation
×

Research Report

Clann Òga ag Ionnsachadh sa Ghàidhlig: A’ sgrùdadh eòlasan ionnsachaidh chloinn òga ann an ro-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig

Citation
Stephen C, McPake J & McLeod W (2011) Clann Òga ag Ionnsachadh sa Ghàidhlig: A’ sgrùdadh eòlasan ionnsachaidh chloinn òga ann an ro-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig. Research Briefing, 6G. University of Stirling. http://www.soillse.ac.uk/downloads/Clann%20%C3%92ga%20ag%20Ionnsachadh%20sa%20Gh%C3%A0idhlig_1.pdf

Abstract
First paragraph: Tha Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FMG) na phàirt cudromach de dh'oidhirpean làithreach gus athbheothachadh a thoirt air a' chànan ann an Alba. Thathar a' faicinn gur e àm riatanach a tha ann an ro-sgoil airson tòiseachadh air FMG, a' meudachadh nan àireamhan a tha a' dol a-steach gu FMG bun-sgoile agus a' dèanamh a' ghluasaid gu àrainneachd ionnsachaidh na sgoile nas fhasa. Ach, tha e riatanach gu bheil ro-sgoil FMG aig ìre àrd càileachd. Thathar an dùil gum bi solar a tha air a mhaoineachadh leis an Riaghaltas a' tabhann nan aon chothroman ionnsachaidh do chloinn rin co-aoisean a bhios a' dol gu ionadan tro mheadhan na Beurla. Tha dùbhlan an lùib a bhith a' coinneachadh nan dùilean seo ge-tà, oir bidh a' mhòr-chuid de chloinn a' dol gu ro-sgoil FMG bho dhachannan far a bheilear a' bruidhinn na Beurla agus mar sin chan eil iad a' cluinntinn na Gàidhlig ach san sgoil-àraich no sa bhuidhinn-chluiche. Rinn an sgrùdadh a bu tràithe againn clàradh air raon agus meud FMG thràth-bhliadhnachan agus solar cùram-cloinne, ach san rannsachadh air a bheilear ag aithris an seo, bha sinn ag amas air na bha a' tachairt taobh a-staigh nan ionadan, cleasan na cloinne san t-seòmar-chluiche agus na dòighean sa bheil luchd-cleachdaidh gan cuideachadh gus a' Ghàidhlig ionnsachadh, a bharrachd air dèanamh cinnteach gu bheilear a' coinneachadh ri dùilean nàiseanta a thaobh a' churraicealaim agus builean ionnsachaidh.

StatusPublished
Author(s)Stephen, Christine; McPake, Joanna; McLeod, Wilson
Title of seriesResearch Briefing
Number in series6G
Publication date31/12/2011
URLhttp://hdl.handle.net/1893/17771
PublisherUniversity of Stirling
Publisher URLhttp://www.soillse.ac.uk/…3%A0idhlig_1.pdf
Scroll back to the top